• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2015

Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử, bổ sung người vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Nhiệm kỳ 2015 - 2020 (click vào đây để xem)

Phiếu đề cử ứng viên BKS (click vào đây để xem)

Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (click vào đây để xem)

Phiếu ứng cử ứng viên BKS (click vào đây để xem)

Phiếu ứng cử viên HĐQT (click vào đây để xem)

Giấu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (click vào đây để xem)