• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2014

2/ Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014

3/ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2014

4/ Tờ trình về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS NK 2015 - 2020

5/ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền củ ĐHĐCĐ

6/ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2014

7/ Báo cáo hoạt động kinh doanh 2014 & phương hướng kinh doanh 2015

8/ Tờ trình V/v miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2015

Tài liệu hướng dẫn ứng cử và phiếu đề cử

Hướng dẫn về việc ứng cử, đề cử, bổ sung người vào thành viên HĐQT, thành viên BKS Nhiệm kỳ 2015 - 2020 (click vào đây để xem)

Phiếu đề cử ứng viên BKS (click vào đây để xem)

Phiếu đề cử ứng viên HĐQT (click vào đây để xem)

Phiếu ứng cử ứng viên BKS (click vào đây để xem)

Phiếu ứng cử viên HĐQT (click vào đây để xem)

Giấu xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015 (click vào đây để xem)