• Yêu thích
  • So sánh
  •  
  • 0 Sản phẩm | 0 VNĐ

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2014

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/05/2015 về việc phân phối lợi nhuận năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức 2014