HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BTJ

Nhiệm kỳ 2021-2025

 

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Phạm Minh Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị
2 Ông Trần Quang Trường Thành viên Hội đồng quản trị
3 Ông Phạm Minh Khánh Duy Thành viên Hội đồng quản trị

 

BAN KIỂM SOÁT BTJ

Nhiệm kỳ 2021-2025

 

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Lê Thanh Liêm Trưởng Ban kiểm soát
2 Ông Vũ Thanh Thành viên Ban kiểm soát
3 Ông Huỳnh Phước Gia Thành viên Ban kiểm soát

 

BAN ĐIỀU HÀNH BTJ

 

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Phạm Minh Khánh Tổng Giám đốc
2 Ông Cao Xuân Trường Phó Tổng giám đốc Phụ trách Nội chính
3 Ông Bùi Đức Bình Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
4 Bà Nguyễn Ngọc Hân Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính
5 Bà Châu Thị Thúy Hằng Kế toán trưởng