HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BTJ

Nhiệm kỳ 2021-2025

STT Họ và tên Chức danh Thời gian bổ nhiệm
1 Ông Phạm Minh Khánh Chủ tịch Hội đồng quản trị  
2 Ông Vũ Thanh Thành viên Hội đồng quản trị Ngày 28/04/2023
3 Ông Phạm Minh Khánh Duy Thành viên Hội đồng quản trị  
4 Ông Phùng Hoài Ngọc Thành viên Hội đồng quản trị Ngày 28/04/2023
5 Ông Hồ Quốc Cường Thành viên Hội đồng quản trị Ngày 28/04/2023

 

BAN KIỂM SOÁT BTJ

Nhiệm kỳ 2021-2025

STT Họ và tên Chức danh Thời gian bổ nhiệm
1 Bà Nguyễn Thị Sương Trưởng Ban kiểm soát Ngày 28/04/2023
2 Bà Diệp Kim Hương Thành viên Ban kiểm soát Ngày 28/04/2023
3 Ông Huỳnh Phước Gia Thành viên Ban kiểm soát  

 

BAN ĐIỀU HÀNH BTJ

STT Họ và tên Chức danh
1 Ông Phạm Minh Khánh Tổng Giám đốc
2 Ông Bùi Đức Bình Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
3 Bà Nguyễn Ngọc Hân Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính
4 Bà Châu Thị Thúy Hằng Kế toán trưởng